Pågående

Förnyelse Åkerhagen

Borgholm Energi förnyar vatten- och avloppsledningsnätet i området Åkerhagen. Det är ett omfattande arbete som kommer utföras i flera etapper. Etapp 1 startar vecka 43 på Södra Esplanaden och beräknas vara färdig under hösten 2023.

Hela projektet beräknas vara slutfört under 2025.

Område som berörs

Hela Åkerhagen kommer att beröras av projektet – grävningen kommer att starta vid Södra Esplanaden för att sedan fortsätta på Åkerhagsvägen och Karl X Gustavs väg under 2022.

Från och med måndag vecka 43 kommer delar av Åkerhagsvägen vara avstängd, se karta för detaljerad avstängning. Omledning av trafik enligt skyltning. En tillfällig väg är anlagd och är färdig att tas i bruk tisdag vecka 48 – följ skyltning på plats.

Vad gör vi?

Borgholm Energi förnyar vatten- och avloppsledningsnät. Ledningarna kommer att förnyas fram till fastighetens förbindelsepunkt som vanligtvis ligger cirka 0,5 meter utanför fastighetsgränsen.

  • Borgholm Energi arbetar kontinuerligt för att byta ut och förnya VA-ledningarna i Borgholms Kommun. Det finns en plan för hur ledningar byts ut där de äldsta och sämsta ledningarna prioriteras, men arbetet samordnas även ofta med andra projekt. Det är mer kostnadseffektivt samt minskar störningarna.

    Äldre ledningar byts ut för att säkerställa hög dricksvattenkvalitet samt för att förebygga vattenläckor. Spill- och dagvattenledningar byts ut för att förebygga att ledningar inte går sönder och att avloppsvatten läcker ut.

  • Borgholm Energi informerar löpande om arbetet och hur detta påverkar respektive fastighetsägare via brevutskick och information här på vår webbplats.

    Så långt det är möjligt skickar vi driftstörning via SMS när vattnet till din fastighet måste stängas av, se därför till att ha aktuellt mobilnummer registrerat hos oss. Information om aviseringar vid driftstörningar och hur du anmäler dig hittar du här.

    Under byggarbetet kommer det tidvis att bli störningar när det gäller trafik, tillfarter och parkeringsmöjligheter.

    Tack för visad förståelse.

Kontaktpersoner

Kontakt sker via vår kundservice på telefon 0485-88 300 eller e-post till info@borgholmenergi.se.

Allmänna frågor om projektet:

Andreas Thordsson, projektledare
Fredrik Lindgren, VA-ingenjör

Öppna menyn