Pågående

Publicerad: 5 maj, 2022 | Uppdaterad: 20 december, 2022

Vattentäkt Rälla

Rälla vattentäkts befintliga skyddsområde och skyddsföreskrifter är från 1982. Borgholm Energi vill uppdatera skyddsområdet och föreskrifterna för att möta det ökade vattenbehovet och ge grundvattentillgången ett bättre skydd. Med föreslagen revidering blir skyddet också anpassat till gällande lagstiftning.

Allmän information

Efter samråd med myndigheter, sakägare och andra berörda kommer de synpunkter som inkommit under samrådsperioden att beaktas i det fortsatta arbetet med vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. Länsstyrelsen kommer sedan att göra en bedömning om vattenskyddsområdet är lämpligt samt fastställa detta. I samband med länsstyrelsens hantering av ärende kommer det att finnas formell möjlighet att yttra sig över förslaget, vilket kan innebära ytterligare justeringar.

Hösten 2013 – vintern 2014

Samråd för revidering av skyddsområde och föreskrifter för Rälla vattentäkt har hållits för att ge berörda parter information och möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter. Samrådsmöte hölls 28 november i Klockaregården, Högsrum. Karta över föreslaget vattenskyddsområde och förslag till nya skyddsföreskrifter finns att hämta som filer nedan.

Kontaktpersoner

Kontakt sker via vår kundservice på telefon 0485-88 300 eller e-post till info@borgholmenergi.se.

Allmänna frågor om projektet:

Roger Lundby Persson, VA-ingenjör

Öppna menyn