Avslutad

Publicerad: 10 juni, 2022 | Uppdaterad: 13 september, 2023

Förnyelse Solbergamarken

Borgholm Energi förnyar ledningsnätet för vatten och avlopp längs Solbergamarken mellan Borgholm och Köpingsvik. Arbetet påbörjas i mitten september och beräknas vara klart i slutet av oktober 2022.

Asfaltering återstår.

Område som berörs

Mörtstigen, Hällstigen och Gäddstigen.

Vad gör vi?

Borgholm Energi förnyar ledningsnätet för vatten och avlopp i Solbergamarken. Ledningarna kommer att förnyas fram till fastighetens förbindelsepunkt som vanligtvis ligger cirka 0,5 meter utanför fastighetsgränsen.

  • Borgholm Energi arbetar kontinuerligt för att byta ut och förnya VA-ledningarna i Borgholms Kommun. Det finns en plan för hur ledningar byts ut där de äldsta och sämsta ledningarna prioriteras, men arbetet samordnas även ofta med andra projekt. Det är mer kostnadseffektivt samt minskar störningarna.

    Äldre ledningar byts ut för att säkerställa hög dricksvattenkvalitet samt för att förebygga vattenläckor. Spill- och dagvattenledningar byts ut för att förebygga att ledningar inte går sönder och att avloppsvatten läcker ut.

  • Borgholm Energi informerar löpande om arbetet och hur detta påverkar respektive fastighetsägare via brevutskick och information här på vår webbplats.

    Så långt det är möjligt skickar vi SMS när vattnet till din fastighet måste stängas av, se därför till att ha aktuellt mobilnummer registrerat hos oss.

    Under byggarbetet kommer det tidvis att bli störningar när det gäller trafik och tillfarter. Tack för visad förståelse.

Kontaktpersoner

Kontakt sker via vår kundservice på telefon 0485-88 300 eller e-post till info@borgholmenergi.se.

Allmänna frågor om projektet:

Andreas Thordsson, projektledare
Fredrik Lindgren, VA-ingenjör

Öppna menyn