Pågående

Publicerad: 5 maj, 2022 | Uppdaterad: 22 april, 2024

Vedborm träsk – mer och bättre vatten

Borgholm Energi bedriver vattenvårdsprojekt i syfte att åstadkomma en naturlig rening i våtmarker och vattendrag, allt för att skapa renare råvatten till kommunens dricksvattentäkter. Detta projekt syftar till att åstadkomma en förbättrad vattenkvalité i ytvattenmagasinet Hornsjön. Projektet är delfinansierat av det statliga bidraget LONA, lokala naturvårdssatsningen.

Läs mer om projektet här.

Vad gör vi?

Det långsiktiga målet med detta projekt är att skapa bättre vattenkvalié i Hornsjön som idag har ett tydligt brunfärgat vatten. I vårt arbete med att försöka uppnå detta har vi identifierat Vedby och Vedborm träsk som två källor att arbeta med då den största tillrinngen sker härifrån. Åtgärderna skapar även mervärden för platser i form av höjd grundvattennivå och ökad infiltration i området, återkomst av fisklek, häckningsplats för fågel och överlag en ökad biologisk mångfald.

Allmän information

 • Vedby-och Vedborm träsk är två före detta grunda sjöar på norra Öland. För den som besökt träsken i nutid kan det vara svårt att föreställa sig att människor en gång i tiden skulle ha livnärt sig på fisk från de idag igenvuxna träsken, men enligt äldre dokument betalade dåvarande markägare sin skatt i form av torkad fisk, fiskad ur just träsken, då sjöar. Runt om träsken ligger flera fornlämningar, bla lämningar från något som tros vara rester av en befäst medeltidgård samt grunden av en fornborg i samma storlek som den mer kända borgen, Ismantorps borg.

  Uppgifter från början av 1940-talet säger att man funnit flera bearbetade stockar inuti båda träsken. Vad dess användning varit är oklar men liknande material har hittats i konstruktioner från bryggor och pålverk likt “Bulverket” i Tingsstäde träsk på Gotland. Fynden vittnar om att människor bott och verkat kring Vedby-och Vedborm träsk under många århundrande och att träsken och dess ekosystemtjänster troligtvis varit mycket värdefulla för människorna.

  Sjösänkning
  Under 1880-talet sjöstänkets Vedby-och Vedborm träsk, som så många andra sjöar och våtmarker i Sverige. En stor del av de förut naturligt förekommande våtmarkerna i Sverige dikades ut under 1700- och 1800 talet för att ersättas av odlingsmarker, detta för att kunna föda landets växande befolkning. Bara på Öland har ca 6000 ha våtmark dikats ut sedan 1700-talet. I vissa fall blev resultatet av dikningarna bra men i många andra dessvärre misslyckade. Idag betalar vi priset för de konsekvenser som man då inte förutspådde. Sänkt grundvattennivå, försämrad vattenkvalité, koldioxidavgång från torvmarker, habitatförlust mm.

  Efter några års försök att bruka jordarna i de sjösänkta träsken övergavs de och stora delar lämnades åt igenväxning. Idag domineras den gamla sjöbottnen av bland annat ag, vide och sumpskog och det är svårt att föreställa sig att det en gång varit öppna vattenspeglar. De båda träskens utlopp möts i söder där respektive kanal svämmar över i ytterligare ett våtmarksområde, ”södra våtmarken”. Dikena förenas i den södra våtmarkens utlopp och lämnar den som en gemensam kanal, Löttorpskanalen. Kanalen rinner söderut och mynnar slutligen ut i Hornsjön. Hornsjön är Ölands enda insjö och kommunens största ytvattenmagasin. Sjön används som ytvattentäkt för dricksvattenproduktion till stora delar av norra Ölands invånare.

 • Vattnet som rinner in i Hornsjön från Löttorpskanalen är starkt påverkat av höga halter av organiskt material som b.la färgar vattnet brunt. Vedborm träsk har efter mycket provtagning identifierats som den största källan av organiskt material. Vedborm träsk har både ett tillflöde av brunifierat vatten ifrån ett större skogsområde norr om träsket och ett stort läckage inifrån. Vattnet ut från Vedby träsk är också påverkat, men flödet är betydligt mindre än från Vedborm. Det transporteras därför totalt sett lägre halter organiskt kol från Vedby än från Vedborm. Det är dock önskvärt att i framtiden göra liknande åtgärder i Vedby om resultatet av detta projekt blir bra.

  Det organiska materialet kommer både ifrån löv och döda växtdelar men framförallt ifrån nedbruten torv. Torv finns både i området norr om Vedborm träsk där det läcker ifrån äldre utdikade skogsvåtmarker och inifrån själva träsket. Vattennivån i våtmarkerna fluktuerar kraftigt under året med stående vatten under vinterhalvåret för att helt torka upp vår/sommar. När torven torkar upp exponeras den för syre och en nedbrytningsprocess startar. När flödet åter tilltar urlakas det nedbrutna materialet, i form av organiskt material från torven. En stor del av det organiska materialet består av humus, vilket är en grupp av organiskt kol som helt eller delvis löser sig i vatten och ger då upphov till den bruna färgen. Provtagningar visar att träsket i dagsläget både fastlägger och släpper ifrån sig organiskt material men att läckaget är störst. Detta vill vi ändra på!

 • För att minska nedbrytningen av torven och få träsket att fastlägga mer organisk material än vad som läcker vill vi:

  • Skapa en fördämning i Vedborm träsks utlopp för att kvarhålla vattnet. Dämningen kommer att utformas så att vattennivån vintertid hamnar nära den nuvarande vattennivån vintertid.
  • Fördämningen kommer dock att orsaka fördröjt utflödet ur kanalen under vår och sommar vilket beräknas leda till en höjd lägstanivå, som normalt inträffar på sensommaren. Medelvattennivån i Vedborm träsk blir då höjd och nivåskillnaden mellan sommar och vinter minskar.
  • Schakta ur och bortföra 2 ha av vegetation och torv i träskets södra spets.
  • Röja buskar och sly i kantzonerna längst en större sträcka i anslutning till schaktområdet.
  • Upphäva markavvattningsföretaget i delen som berör Vedborm träsk

 • • Samrådsredogörelse har skickats till Länsstyrelsen för beslut om miljöpåverkan – Länsstyrelsen har beslutat att åtgärderna kan ha betydande miljöpåverkan och kräver därför en fullständig MKB (miljökonsekvensbeskrivning).

  • En ersättningsmodell är under arbete. Ersättning för fastigheter som bedöms ha produktiv mark inom påverkansområdet kan komma få ersättning om åtgärderna beviljas tillstånd.

  • Arbetet med ersättningsfrågan pågår parallellt med tillståndsansökan.

  • Avgränsningssamråd kommer hölls 2022-04-11 i Löttorps Bygdegård kl 17.00. Samrådet hölls för allmänheten.

  • Ansökan- Två ansökningar är skickade till mark och miljödomstolen. Ena avser ansökan om tillstånd för vattenverksamhet och den andra avser omprövning av markavvattningsföretaget som finns över området.

  • Huvudförhandling för Mål nr M 4012-22 och M 294-23 kommer att hållas i Löttorps bygdegård den 22 februari kl 09.00.

  • Tillstånd för ansökt vattenverksamhet i mål M 4012-22 beviljades 2024-04-13. Äntligen kan förberedelsen för det praktiskt arbetet påbörjas och vi siktar på att vara igång efter sommaren 2024!

Kontaktpersoner

Kontakt sker via vår kundservice på telefon 0485-88 300 eller e-post till info@borgholmenergi.se.

Allmänna frågor om projektet:

Viktoria Nilsson, miljöingenjör

Öppna menyn